İleri Ölçme ve Değerlendirme

BİL Okulları Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü; eğitsel anlamıyla ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek amacı ile yapılan eğitim çalışmaları verilerinin toplanması ve analiz edilerek yorumlanmasını içeren çok adımlı sistematik bir süreçtir.

Süreç odaklı değerlendirmeler ( portfolyo, performans, proje, kavram haritaları vb.) yapılmadan sonuç odaklı değerlendirmeler ( yazılılar, testler vb.) istenilen neticeyi vermeyecektir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME HEDEFLERİMİZ

 • Akademik bölümlerle yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda; konu-kazanım analizleri ile öğrenmenin derecesini tespit etmek, yönetici-öğretmen-öğrenci ve veliye geri bildirim vererek öğrenme sürecine yönelik farkındalığı artırmak,
 • Elde edilen verilerden yararlanılarak, sürecin eksik yanlarını giderici, güçlü yanlarını pekiştirici önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Süreç ve sonuç odaklı eğitim çıktılarını analiz ederek, nesnel olarak yorumlayabilmek,
 • Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini betimlemek,
 • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olmak,
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki akademik gelişmeleri takip etmek,
 • Öğretme-öğrenci sürecini daha bilimsel bir yapıya dönüştürmek,

ÖLÇME DEĞERLENDİRME AMAÇLARIMIZ

 • Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak,
 • Gelecekteki öğrenme sürecini planlamak,
 • Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek,
 • Öğretim programının değerlendirilmesi,
 • Öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Okulun başarısını gözlemlemek,
 • Test geliştirme sürecinde öğretmenlere destek olmak,
 • Testten elde edilen sonuçların istatistiksel test ve madde analizlerini yapmak.

YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

 • Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini ölçer,
 • Yıl içi öğrenci öğrenme seviyeleri ve başarılarının ölçülmesinde derslere uygun araştırma tekniklerinin geliştirilmesini sağlar,
 • İhtiyaç analizleri yapılarak, okullarımızda ölçme değerlendirme ve program geliştirme konusunda eğitimler düzenler,
 • LGS, YKS’ye yönelik çalışmalar düzenlenir,
 • 5-6-7-8.sınıf öğrencilerimize LGS , 9-10-11-12.sınıf öğrencilerimize YKS denemeleri yaparak mevcut sisteme hazırlamak. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen davranışlar ölçülmekte ve bu istendik davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığı analiz edilir,
 • Oluşturulan tüm istatistik ve raporları E-BİL otomasyon sistemi üzerinden öğrenci, öğretmen, veli ve belirlenen eğitimin diğer paydaşlarıyla paylaşır,
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olabilmek için akademik temelli hizmet içi eğitim düzenler,
 • Ölçme değerlendirme alanındaki yenilik ve gelişmeler takip edilerek; yeni yaklaşımların BİL Okullarına entegrasyonun yapılması sağlar,
 • Güvenilirliği yüksek ve geçerlilik çalışmaları yapılmış sorulardan oluşan ölçme araçları geliştirir,
 • Bölümlerden gelen test sorularını inceler, bilişsel davranışların aşamalılığı ve bu aşamaların nasıl ölçülebileceğini, sınav veya testin geçerliliğinin nasıl artırılabileceği gibi ölçme teknikleri konusunda bölümlere bilimsel destek sağlar,
 • Uygulanan sınavlarda kullanılan soruların, ayırt edicilik ve güçlük değerleri, cevapların seçeneklere dağılımı gibi özelliklerini belirleyen soru analizleri yapar,
 • Okuldaki yöneticilerin, bölümlerin ve öğretmenlerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları planlar ve uygular,
 • Okulda uygulanan rehberlik anketlerine destek vermek ayrıca memnuniyet anketleri (veli-öğrenci-servis-kıyafet-yemekhane-kulüp vb.) düzenler ve anket sonuçlarını değerlendirir,

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARIMIZ

Yapılandırmacı yaklaşımı esas alan yeni program tasarılarındaki ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir. Sonucun yanı sıra sürece de odaklanılmaktadır. Bu nedenle sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir.

BİL Okullarında eğitimde ölçme araçları taksonomik düzeyler açısından ele alınmaktadır. Bu sınıflamaya göre ölçme araçları bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan kazanımlarını ölçme özelliklerine sınıflandırılmaktadır.

BİLİŞSEL ALAN

 • Doğru yanlış testleri
 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Eşleştirmeli testler
 • Uzun cevaplı testler
 • Sözlü sınavlar
 • Ödev ve projeler
 • Portfolyo
 • Performans görevi

DUYUŞSAL ALAN

 • İlgi ölçekleri
 • Tutum ölçekleri
 • Gözlem tekniği

PSİKOMOTOR ALAN

 • Kontrol listesi
 • Derecelendirme ölçekleri
 • İş-performans testleri
 • Dereceli puanlama ölçeği ( rubrik)